Od pastelky k tužce

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

 1. Tento dokument obsahuje informace o ochraně a zpracování osobních údajů zákazníků společnosti Od pastelky k tužce s.r.o., IČO: 082 28 752, se sídlem Údolí Kamenice c. 170, Tanvald, PSČ 468 41, (dále jen "poskytovatel“).
 2. Provedením objednávky služeb potvrzuje zákazník, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”), že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu přijímá.
 3. Osoba, která provádí objednávku služeb jménem jiného subjektu osobních údajů, zároveň prohlašuje, že je oprávněna za tuto osobu jednat a je jí pověřena k udělení souhlasu a přijetí těchto podmínek dle předchozího odstavce.
 4. Poskytovatel je správcem osobních údajů zákazníka ve smyslu čl. 4, bod 7) GDPR. Osobní údaje poskytovatel zpracovává v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů. Poskytovatel zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Poskytovatel dodržuje pravidla povinné archivace údajů.
 5. Při objednávce služeb jsou vyžadovány údaje, které jsou osobními údaji ve smyslu ustanovení čl. 4, bod 1) GDPR. Získané údaje (obchodní firma, jméno a příjmení objednatele, adresa, telefon, e-mail) jsou nutné pro poskytování služby zákazníkovi nebo z důvodu povinností poskytovatele, které jsou mu uloženy zvláštním zákonem.
 6. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky služeb pro zákazníka, fakturace těchto služeb zákazníkovi, výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a splnění zákonných povinností uložených poskytovateli při poskytování služeb.
 7. Účelem zpracování osobních údajů může být dále využití pro obchodní sdělení poskytovatele zákazníkovi a pro potřeby přímého marketingu. Pro takové zpracování poskytovatel vyžaduje projevení souhlasu zákazníka vyplněním příslušného formuláře na webu poskytovatele. Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný.
 8. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 9. Poskytovatel ukládá osobní údaje zákazníka po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
 10. Během používání webu jsou dále poskytovatelem zpracovávány také lokalizační údaje v souladu se zákonem zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Mezi tyto údaje patří síťový identifikátor (IP adresa přístupu zákazníka) jako osobní údaj uživatele webu. Účelem zpracování tohoto osobního údaje je zajištění kvality služeb (např. přihlášení ke službám, identifikace elektronické platby, pokusy narušení bezpečnosti, předcházení přetížení služby) a dále bezpečnostní opatření proti zneužití přístupu zákazníka a porušování práv třetích osob. Tyto lokalizační údaje jsou poskytovatelem mazány po uplynutí přiměřené doby, nejpozději však do šesti měsíců od jejich pořízení.
 11. V případě zadání osobních údajů zákazníka a nedokončení objednávky, tedy v situacích, kdy nedojde k uzavření smluvního vztahu zákazníka a poskytovatele, jsou takto zadaná dat smazána do 180 dnů od jejich zadání.
 12. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a realizaci smluvního vztahu a bez poskytnutí osobních údajů není možné smluvní vztah uzavřít či jej ze strany poskytovatele naplňovat.
 13. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
 14. V případě jakéhokoli nedodání zboží třetí stranou do 3(tří) dnů je plná odpovědnost na poskytovateli, který zajistí dodání zboží nejpozději do dalších 5(pěti) pracovních dní, nedohodne-li se se prokazatelně poskytovatel se zákazníkem jinak.
 15. Tyto podmínky jsou platné od 15. 8. 2019.